Badanie opinii w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 roku


Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczętymi konsultacjami projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 roku zapraszamy do udziału w anonimowym badaniu ankietowym, które pozwoli nam poznać Państwa opinię na temat projektu tego dokumentu. Ankieta stanowi dodatkową możliwość wyrażenia swojego zdania w kwestii: zdiagnozowanych problemów, przyjętych do osiągnięcia celów czy zaproponowanych przedsięwzięć mających poprawić jakości życia mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji.          

 

Przed przystąpieniem do wypełnienie ankiety zachęcamy do zapoznania się z projektem konsultowanego dokumentu, który udostępniony został na stronie  internetowej miasta w zakładce „Rewitalizacja miasta” a także w BIP https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/1542/25510/konsultacje-spoleczne-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-kedzierzyn-kozle-do-2030-roku. Znajdą tam Państwo również  formularz uwag, opinii i wniosków, służący zgłoszeniu istotnych kwestii, którymi chcieliby Państwo również się z nami podzielić. 

    

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie krótkiej ankiety.

 

Poglądowa mapka przedstawiająca zasięg podobszarów rewitalizacji Koźle, Centrum oraz Koźle Koszary

źródło: System Informacji Przestrzennej Kędzierzyn-Koźle

* 1. Czy Pan/Pani zdaniem prawidłowo zdiagnozowano problemy występujące na podobszarach rewitalizacji?
  tak nie nie mam wystarczającej wiedzy
Koźle
Centrum
Koźle Koszary
* 2. Czy Pana/Pani zdaniem sformułowana wizja przemian podobszarów rewitalizacji jest możliwa do osiągnięcia w 2030 r.? 
  tak nie nie mam wystarczającej wiedzy
Koźle
Centrum
Koźle Koszary
* 3. Czy Pana/Pani zdaniem właściwie określono cele rewitalizacji na poszczególnych podobszarach?
  tak nie nie mam wystarczającej wiedzy
Koźle
Centrum
Koźle Koszary
*

4a. Poniżej znajduje się LISTA PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH DLA PODOBSZARU CENTRUM, planowanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach konsultowanego dokumentu. Prosimy o wskazanie do 5 przedsięwzięć, które w Państwa ocenie przyczynią się do osiągnięcia zakładanych celów rewitalizacji.

 

W nawiasach wskazano realizatora oraz krótki opis projektu. 


Proszę wybrać co najwyżej 5 odpowiedzi
*

4b. Poniżej znajduje się LISTA PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH DLA PODOBSZARU KOŹLE, planowanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach konsultowanego dokumentu. Prosimy o wskazanie do 10 przedsięwzięć, które w Państwa ocenie przyczynią się do osiągnięcia zakładanych celów rewitalizacji.

 

W nawiasach wskazano realizatora oraz krótki opis projektu.


Proszę wybrać co najwyżej 10 odpowiedzi
* 5. Czy Pana/Pani zdaniem w projekcie dokumentu powinny zostać zawarte inne, dodatkowe przedsięwzięcia uzupełniające?
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi
*

6. Gmina ma obowiązek powołania Komitetu Rewitalizacji będącego organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta, w skład którego wejdą przedstawiciele różnych grup interesariuszy rewitalizacji (np. przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy).

Co w Pana/Pani ocenie jest bardziej uzasadnione?


Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* Płeć
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* Wiek
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
*

Wyrażam opinię jako:


Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
*

Mieszkam, działam, planuję działać:


Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi